Tell us whether you accept cookies

We use cookies to collect information about how you use the NHS Jobs website. We use this information to make the website work as well as possible.

Return to search

NB: This vacancy closed to applications on 28/02/2020.

Consultant in Occupational Medicine

Job Reference: 050-OCCH-07-19

Employer:
Betsi Cadwaladr University Local Health Board
Department:
OCCUPATIONAL HEALTH & WELLBEING
Location:
WREXHAM MAELOR HOSPITAL, WREXHAM
Salary:
As per Welsh Consultant C

If you relish a challenge, have a passion to help others or simply fancy a fresh start, then Betsi Cadwaladr University Health Board (BCUHB) North Wales, has all the right ingredients. The largest health organisation in Wales, providing a full range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services for a population of around 700,000, across North Wales . Join our team and get the support you need, in line with our Organisational Values and ‘Proud to Lead’ competence framework.

Enjoy being part of working with engaged leadership at all levels, and be assured we are committed to promoting equality and diversity, and are proud to welcome applicants under the “Disability Confident Employer” scheme. We also offer a number of family-friendly benefits, including childcare voucher schemes, work-life balance policies and on-site crèche facilities. Visit our web site today:trainworklivenorthwales.co.uk/

Please check your email account regularly. Successful applicants will receive all recruitment related correspondence via the email account registered on the application form.

Applications may be submitted in Welsh. Applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.


Swydd Meddyg Ymgynghorol Iechyd a Lles Galwedigaethol.

 

A ydych yn dymuno bod yn rhan o'n Gwasanaeth Iechyd a Lles Galwedigaethol? Rydym yn dymuno penodi ffisigwr blaengar i ymuno â'n tîm sydd ag ystod o wasanaethau a swyddi yn eu lle i gefnogi'r Bwrdd Iechyd ac anghenion ei wasanaeth.

 

 • Mae perthnasoedd gwaith da gyda Meddygon Ymgynghorol Iechyd Galwedigaethol eraill o fewn Byrddau Iechyd yng Nghymru ac mae cyfarfodydd cymheiriaid i gefnogi ei gilydd yn broffesiynol. Mae nifer o gyfarfodydd / fforymau Cymru Gyfan i gefnogi darparu’r strategaeth ar draws Cymru.
 • Mae'r gwasanaeth yn cyfrannu at welliant parhaus drwy Strategaeth Byw'n Iach Aros yn Iach y Bwrdd Iechyd a Strategaeth Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol.
 • Mae'r gwasanaeth wedi bod yn chwarae rhan arweiniol wrth gyflawni gwobr iechyd platinwm Safon Iechyd Corfforaethol Cymru ar ôl cael gwobr aur nifer o weithiau.
 • Mae'r gwasanaeth ar hyn o bryd yn gweithio tuag at achrediad Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol Diogel, Effeithiol, o Ansawdd (SEQOHS).
 • Mae cefnogi addysg, datblygiad a thwf yn rhan parhaus o athroniaeth ein tîm.

 

Mae tri phrif ysbyty (Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Maelor Wrecsam) yn ogystal â rhwydwaith o ysbytai cymuned, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl a lleoliadau timau cymuned. Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn cydlynu gwaith 109 meddygfa a gwasanaethau’r GIG a ddarperir gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllfeydd Gogledd Cymru.

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae’n darparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymuned, iechyd meddwl, ysbytai llym a dewisol ar draws Gogledd Cymru.

 

Wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru, mae'r Bwrdd Iechyd yn gorwedd ar ymyl Parc Cenedlaethol prydferth Eryri ac yn ymestyn dros ardal ddaearyddol enfawr ac amrywiol. Mae Gogledd Cymru hefyd yn cynnig rhai o’r ardaloedd arfordirol mwyaf amrywiol ac ysblennydd y DU, gan gynnig cyfleoedd heb ei debyg i ymgysylltu â gweithgareddau awyr agored mewn ardal o harddwch naturiol.

 

Mae'r swydd wedi'i lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam ond bydd cyfrifoldeb dros weithwyr y Bwrdd Iechyd ar draws Gogledd Cymru sy'n cynnwys teithio dyddiol/wythnosol i ysbytai eraill.

 

Mae dwysedd y boblogaeth wedi'i leoli ar hyd arfordir y Gogledd, gyda'r brif ffordd A55 yn cynnig cysylltiadau rhagorol i Ogledd Orllewin Lloegr, ac Iwerddon drwy borthladd. Dylid gwerthfawrogi hyn, ar y cyd â'r opsiynau tai ac ysgol deniadol sydd ar gael wrth i chi ystyried swydd yn yr ardal hon.

 

Os hoffech barhau i fyw yn Lloegr a theithio i Ogledd Cymru, yna mae ein hysbytai o fewn cyrraedd o Gaer a Lerpwl ac mae parcio am ddim ar ein safleoedd ysbyty.

Gallwn ddarparu cymorth ariannol i'ch helpu i adleoli i Ogledd Cymru ynghyd â dewisiadau gweithio hyblyg i'ch galluogi i sicrhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.

 

I WNEUD CAIS

Anogir yr ymgeiswyr sydd â diddordeb i ymweld â ni ac fe'u gwahoddir i siarad â Peter Bohan Cyfarwyddwr Cyswllt dros Iechyd, Diogelwch a Chydraddoldeb neu Sarah Wynne-Jones, Pennaeth Iechyd a Lles Galwedigaethol, Ysbyty Glan Clwyd, Ffordd Rhuddlan, Bodelwyddan, Rhyl LL18 5UJ

E-bost: Sarah.Wynne-Jones@wales.nhs.uk / Peter.Bohan@wales.nhs.uk

Swyddog Cefnogi Busnes: Janice Shawcross Ffôn: 01745 534436

 

 

Amodau Meddygol a Deintyddol Gwasanaeth GIG Cymru. Cynigir y contract ar sail 10 sesiwn hyd nes ceir trafodaethau cynllunio’r swydd. O dan y Cytundeb Cenedlaethol Meddyg Ymgynghorol yng Nghymru, gellir sicrhau 3 sesiwn SPA.

 

Consultant post in Occupational Health & Wellbeing

 

Do you want to be a part of our Occupational Health & Wellbeing service? We are looking for a dynamic forward thinking physician to join our team with a range of services and posts in place to support the Health Board and its service needs.

 

 • There are good working relationships with the other Occupational Health Consultants within Health Boards in Wales and peer meetings to support each other professionally. There are a number of all Wales meetings / forums to support the strategy delivery throughout Wales.
 • The service contributes to continuous improvement through the Health Board’s Living Healthier Staying Well and the Workforce and Organisational Development Strategy.
 • The service has played a leading part in the attainment of the Welsh Corporate Health Standard – platinum level award having previously attained gold on a number of occasions.
 • The service are currently working towards Safe Effective, Quality Occupational Health Service (SEQOHS) accreditation.
 • Supporting the education, development and growth is an ongoing part of our team philosophy

 

There are three main hospitals (Ysbyty Gwynedd in Bangor, Glan Clwyd Hospital in Bodelwyddan and Wrexham Maelor Hospital) along with a network of community hospitals, health centres, clinics, mental health units and community team bases. The Health Board also coordinates the work of 109 GP practices and NHS services provided by dentists, opticians and pharmacists in North Wales

 

Betsi Cadwaladr University Health Board is the largest health organisation in Wales, providing a fully integrated range of primary, community, mental health, acute and elective hospital services across North Wales.

 

Situated in the northern most aspect of Wales, the Health Board lies at the edge of the beautiful Snowdonia National Park and spans a huge and diverse geographical area. North Wales also boasts some of the UK's most varied and spectacular coastline, offering unparalleled opportunities to engage




Applications from job seekers who require Tier 2 sponsorship to work in the UK are welcome and will be considered alongside all other applications. Non EEA candidates may not be appointed to a post if a suitably qualified, experienced and skilled EU/EEA candidate is available to take up the post as the employing body is unlikely, in these circumstances, to satisfy the resident labour market test. UK Visas and Immigration (UKVI) requires employers to complete this test to show that no suitably qualified EEA or EU worker can fill the post. For further information please visit the UKVI website.

Please note that the inbox is not monitored. If you have any queries please contact the Recruitment Helpdesk on 02920 905353.


Disclosure and Barring Service Check

This post is subject to the Rehabilitation of Offenders Act (Exceptions Order) 1975 and as such it will be necessary for a submission for Disclosure to be made to the Disclosure and Barring Service (formerly known as CRB) to check for any previous criminal convictions.


UK Registration

Applicants must have current UK professional registration. For further information please see applying from overseas.



SAFERJobs To stay safe in your job search we recommend that you visit SAFERjobs (https://www.safer-jobs.com), a non-profit, joint industry and law enforcement organisation working to combat job scams. Visit the SAFERjobs website for information on common scams and to get free, expert advice for a safer job search.

 • Disability Confident Leader
 • Mindful Employer Logo
 • Apprenticeships Logo
 • Stonewall Top 100 2018 Cymru
 • Welsh Core Principles Toolkit
 • Time to Change
 • Working Forward